Het cluster Ontwikkeling bestaat uit ruim 20 collega’s die inzet leveren voor een leefbaar, duurzaam en veilig Houten. In het cluster is expertise aanwezig op zeer uiteenlopende gebieden: ruimtelijke ordening, economische zaken, verkeer, wonen, duurzaamheid & milieu, landschap & ecologie, recreatie en cultuurhistorie & archeologie en gebiedsmanagement. Rode draad is het ruimtelijke werkveld.

Het cluster is beleidsmatig georiënteerd, met een duidelijke link naar de praktijk. Het cluster geeft daarbij zo goed mogelijk invulling aan organisatiebrede principes, waarvan belangrijke zijn:

 • “van buiten naar binnen werken” (gebruik maken van de kracht van de samenleving, ondersteunen van ruimtelijke initiatieven die aansluiten bij gemeentelijke doelstellingen, uitnodigingsplanologie)
 • werken vanuit de gedachte van een netwerksamenleving.

Het cluster Ontwikkeling maakt onderdeel uit van de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling, die verder bestaat uit een bedrijfsbureau en de clusters  Vergunningverlening, Toezicht&Handhaving en het cluster Realisatie, waarbinnen het projectmanagement van ruimtelijke projecten is georganiseerd. Voor het gebiedsmanagement is Houten opgedeeld in 6 gebieden: Houten Noord, Houten Zuid, centrumlocaties, werkgebieden, Eiland van Schalkwijk en overig buitengebied.

 

Opdracht

Gebiedsmanagement
Als gebiedsmanager houd je je bezig met het:

 • Overzicht creëren m.b.t. ontwikkelingen en initiatieven in een bepaald gebied;
 • Beoordelen van initiatieven op wenselijkheid en toegevoegde waarde;
 • Ondersteunen en adviseren van de programmamanager, die gemeentebreed op strategisch niveau verantwoordelijk is voor ruimtelijke ontwikkelingen;
 • Onderhouden van contacten met de belangrijkste stakeholders in het gebied, en het samenbrengen van deze partijen.
 • Daarnaast werk je intensief samen met de zogenaamde casemanager, die onderzoekt en adviseert of de initiatieven haalbaar zijn / hoe ze mogelijk kunnen worden gemaakt. Het casemanagement wordt momenteel nog wel ingeregeld.

NB Als gebiedsmanager heb je een inhoudelijke rol. Gebiedsmanager is geen leidinggevende functie.

Projectmanagement
Als projectleider houdt je je bezig met het:

 • Aansturen van de planontwikkeling, besluitvorming en uitvoering van ruimtelijke projecten;
 • Uitvoeren van projectopdrachten (startnotities) t.a.v. ruimtelijke projecten;
 • Leidinggeven aan multidisciplinair samengestelde projectgroepen;
 • Bewaken van projectgebonden grondexploitaties en projectplanningen;
 • Verstrekken van opdrachten aan in- en externe adviseurs (budgethouder en –bewaker);
 • Voeren van overleg met diverse marktpartijen en (semi-)overheidsinstanties;
 • Informeren van burgers, het organiseren van inspraak- en inloopavonden en het afwikkelen van vragen, opmerkingen en bezwaren;
 • Informeren van de gebiedsmanager t.a.v. de voortgang van de projecten.

Naast het gebieds- en projectmanagement zullen ook andere taken tot jouw werkpakket behoren. Welke taken dit precies zijn wordt nader bepaald op basis van jouw competenties. Het zal primair gaan om werkzaamheden in het ruimtelijke werkveld.

 

Jouw profiel
Je beschikt over:

 • een HBO- of academisch werk- en denkniveau met de bijbehorende analytische vaardigheden
 • ruime ervaring in de ruimtelijke ontwikkeling, met aansturing van complexe projecten met tegenstrijdige belangen in een politieke context
 • kennis op financieel gebied van de mogelijke opties (in de context van ruimtelijke en economische ontwikkelingen) en kennis van grondexploitatie
 • drive om resultaten te bereiken

Verder ben je:

 • een integraal denker en werker
 • omgevingsbewust en heb je gevoel voor politiek-bestuurlijke verhoudingen
 • flexibel en creatief in denken en handelen
 • gericht op samenwerking, en goed in communicatie, het leggen van (nieuwe) contacten leggen, netwerken en verbinden
 • een stevige gesprekspartner, onderhandelingsvaardig
 • enthousiasmerend naar collega’s m.b.t. nieuwe werkwijzes uit de uitnodigingsplanologie
 • initiatiefrijk
 • goed in plannen en organiseren teneinde daadwerkelijk resultaten te boeken.
 • bereid om flexibel ingezet te worden op taken buiten jouw eigen functie, als de organisatie hierom vraagt.