De functie van programma-manager ruimte is ondergebracht bij de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling. Belangrijke doelstelling bij deze functie is een stevige inzet op inhoud en op samenhang. En om daarbij op strategisch niveau de externe relaties te leggen.  

Conform de algemene uitgangspunten van programma-management gaat het om het formuleren van hogere doelstellingen, die tot stand worden gebracht door middel van concrete acties en projecten. Het overkoepelende karakter van het programma-management is een voorwaarde om de onderlinge samenhang te waarborgen.

Acties en projecten hebben deels betrekking op activiteiten die de gemeente zelf ontplooit, maar voor een belangrijk deel juist op initiatieven uit de samenleving. Dit laatste sluit aan bij het gedachtegoed dat hoort bij de begrippen ‘gebruik maken van de kracht van de samenleving’ en ‘de overheid als partner in een netwerksamenleving’ en ‘uitnodigingsplanologie’.

De gemeente wil nadrukkelijk niet vooraf bepalen wat wel en niet moet gebeuren, maar ruimte laten aan initiatieven uit de samenleving. Daarbij geldt dat wordt gestreefd naar een win-winsituatie (ruimte geven voor initiatieven, die wel passend moeten zijn in de visie op het betreffende gebied). Bij ruimtelijke initiatieven is een positieve houding van de gemeente het uitgangspunt. De gemeente begeleidt en faciliteert. Daarbij bewaakt de gemeente wel de balans met andere belangen dan die van de initiatiefnemer.

Actuele opgaven die zich aandienen zijn o.a. binnenstedelijke ontwikkeling en de vitaliteit van het buitengebied. Een selectie van ontwikkelingen waaraan prioriteit is toegekend, zijn verzameld in de zogenaamde ‘ruimtelijke agenda’, een belangrijke leidraad.

De functie van programma-manager is een belangrijke pijler van de organisatie en een boegbeeld naar buiten toe. Er is veel contact met externe partijen. Intern is er nauwe samenwerking met de directie (opdrachtgeversrol), college, managers van de afdeling ruimtelijke ontwikkeling en jouw counterparts op andere vlakken, zoals het sociaal domein. Daarnaast is er intensieve inhoudelijke afstemming met de gebiedsmanagers, die de samenhang aan ontwikkelingen binnen een deelgebied bewaken. Hiervoor zijn 6 gebieden onderscheiden: centra, werkgebieden, Houten Noord, Houten Zuid, Eiland van Schalkwijk en het overige buitengebied. De afdeling ruimtelijke ontwikkeling bestaat verder uit een bedrijfsbureau en de clusters Realisatie, Vergunningverlening en Toezicht&Handhaving, en Ontwikkeling.

 

Taken en verantwoordelijkheden
Als programma-manager heb je de leiding over het programma ruimte en houd je je bezig met het:

 • Het opstellen / bijstellen van het programma en zorgdragen voor de uitvoering hiervan
 • Hierbij scherp analyseren en voorstellen doen m.b.t. wenselijkheid, toegevoegde waarde en haalbaarheid van de initiatieven (i.s.m. de gebiedsmanagers)
 • Hierbij scherp de onderlinge inhoudelijke samenhang in beeld brengen
 • Hierbij voeling houden met de belangen van initiatiefnemers, belangen van derden, de maatschappelijke impact en de inhoud van het collegeprogramma
 • Het opbouwen en onderhouden van een extern en intern netwerk

NB Als programma-manager heb je een centrale inhoudelijke rol en geen lijnmanagementfunctie.  Wel maak je deel uit van het managementteam ruimtelijke ontwikkeling en neem je deel aan de bijbehorende managementoverleggen.

 

Jouw profiel
Je beschikt over:

 • een academisch werk- en denkniveau met de bijbehorende stevige analytische vaardigheden
 • ruime ervaring in de ruimtelijke ontwikkeling, met aansturing van complexe projecten met tegenstrijdige belangen in een politieke context
 • kennis op financieel gebied van de mogelijke opties (in de context van ruimtelijke en economische ontwikkelingen) en kennis van grondexploitatie
 • drive om resultaten te bereiken

Verder ben je:

 • in staat te laten zien om integraal / thema-overstijgend en op strategisch niveau te kunnen denken en werken
 • adviesvaardig
 • omgevingsbewust, organisatiebewust en heb je gevoel voor politiek-bestuurlijke verhoudingen
 • gericht op samenwerking, en goed in communicatie, het leggen van (nieuwe) contacten, netwerken en verbinden, enthousiasmeren
 • flexibel en creatief in denken en handelen
 • goed in plannen en organiseren, zowel van jouw eigen werk, als van het vormgeven van de structuren die nodig zijn om de beoogde resultaten te boeken
 • in staat het juiste detailniveau te vinden (overzicht houden en sturen op hoofdlijnen waar dat kan, en meer inzoomen wanneer nodig)
 • een stevige gesprekspartner, onderhandelingsvaardig
 • besluitvaardig
 • initiatiefrijk
 • bereid om flexibel ingezet te worden op taken buiten jouw eigen functie, als de organisatie hierom vraagt.